ISO 14001 CCS Healthcare AB

 

Denna miljöpolicy är en del av CCS Healthcares grundstenar och en ledstjärna i CCS Healthcares miljöarbete. Miljöpolicyn tar hänsyn till att all verksamhet kan orsaka miljöpåverkan och beaktar ISO 9001 samt ISO 14001.

CCS Healthcare utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och egenvårdsprodukter för i huvudsak den nordiska marknaden men även på selektivt valda marknader utanför Norden.
 CCS Healthcare strävar efter en hållbar utveckling och ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. CCS Healthcare följer gällande lagstiftning och andra relevanta krav för verksamheten och kan även sätta upp miljökrav vilka kan innebära mera långtgående krav än gällande nationell lagstiftning.

 

Miljöarbetet är en integrerad del av samtliga processer i verksamheten. Arbetssätt och metoder som reducerar potentiell miljöbelastning kopplad till vår verksamhet gynnas. Innovativ utveckling av produkter som ger miljömässiga fördelar uppmuntras.

 

Vid val av insatsvaror, utrustning och tjänster skall hänsyn tas till miljö i samtliga led. Utsläpp och avfall som uppkommer skall tas omhand på ett miljöriktigt sätt så att påverkan på miljön kontinuerligt minimeras. Ändliga resurser används ansvarsfullt och med försiktighet.

 

 
Vår kvalitetspolicy

CCS Healthcare utvecklar och tillverkar samt marknadsför och distribuerar läkemedel, medicintekniska produkter, hygienprodukter och kosmetiska produkter.

CCS har som mål att tillverka pålitliga produkter av hög kvalitet med avseende på säkerhet, funktion, hälsa och yttre miljö motsvarande kraven och förväntningarna hos myndigheter, kunder samt våra ägare.

Ständiga förbättringar i alla CCS processer och produkter uppnås med gemensamma insatser av CCS olika kompetenser med kvalitetssystemet som verktyg. Högsta ledningen innefattar åtagande att uppfylla krav och bevara verkan av ledningssystemet.

Högt satta krav på kvalitet av CCS engagerade medarbetare leder till nöjda kunder och ett gott affärsmannaskap.